PGO/PAGO: voorkomen is beter dan genezen

Door de gezondheid en vitaliteit van werknemers periodiek te laten onderzoeken kunt u ziekteverzuim voorkomen. Hiermee is uw medewerker en natuurlijk ook uw bedrijf gebaat.

In het Preventief Medisch Onderzoek, ook wel PAGO, wordt het belastbaarheidsniveau, de  gezondheidsrisico’s, leefstijl en risico’s in kaart gebracht. De medewerker ontvangt de uitslag van het PMO in een adviesrapport. In het geval van geconstateerde gezondheidsrisico’s en/of gezondheidsklachten wordt uw medewerker geadviseerd over mogelijke vervolgstappen.

Uw medewerker heeft recht op een PMO. In art.18 van de Arbowetgeving staat: “De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken”. Op basis hiervan kan uw medewerker periodiek verzoeken om een Preventief Medisch Onderzoek. Deelname is overigens geheel vrijwillig.

PMO Project binnen uw organisatie

Bedrijven kiezen er in het algemeen voor om de PMO’s op eigen locatie te laten uitvoeren. Onze bedrijfsarts komt naar uw organisatie en voert de PMO’s uit.

Onderzoeksopzet

Het PMO bestaat uit een medisch onderzoek, voorafgegaan door een vragenlijst. De inhoud van het medisch onderzoek en de vragenlijst wordt op basis van de RI&E en specifieke functie-inhoud samengesteld.

De basis PMO bestaat uit:

 • Medisch onderzoek / behandelen vragenlijst
 • Verzamelen biometrische gegevens (lengte, gewicht, BMI)
 • Bloeddruk
 • Suikerwaarde bepaling
 • Urineonderzoek
 • Visustest (ogen)
Deze PMO kan worden aangevuld met:
 • Audiometrie (gehooronderzoek)
 • Rust ECG (hartfilmpje)
 • Spirometrie (longfunctie onderzoek – peakflow/uitgebreid)
 • Uitgebreid bloedonderzoek (op diverse waardes)
 • Uitgebreid visusonderzoek (beroeps specifiek)
PMO/PAGO preventief
Vorige keuring
Basiskeuring bodemsanering
Volgende keuring
Tarieven keuringen